Đây là phiên bản thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Tháp, chưa đưa vào vận hành chính thức, Công dân/Tổ chức/Doanh nghiệp vui lòng không nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.

Tình hình xử lý hồ sơ 2019
1.443 Tổng giải quyết
1.443 Nhận trong kỳ
816 Đã giải quyết
526 Đang giải quyết
Xử lý hồ sơ 98% Tỉ lệ sớm và đúng hạn